Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay sa mga Pulang Mandirigma ng New People’s Army (NPA) at ika-48 anibersaryo nito ang ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions – Southern Tagalog (RCTU-ST)! Patuloy ang paglakas ng tunay na hukbo ng mamamayang Pilipinong inaapi sa kabila ng todo-gerang pakana ng Rehimeng Duterte sa pamamagitan ng tuta ng imperyalistang Estados Unidos na reaksyunaryong hukbo nito – ang Armed Forces of the Philippines (AFP) katuwang ang Philippine National Police (PNP).

Pagpugayan ang Bagong Hukbong Bayan

Itinatag noong Marso 29, 1969, 48 taon ng nagsisilbi sa mamamayang pinagsasamantalahan at inaapi ang NPA o Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang ating mga Pulang Madirigma ay mga kapwa natin na dating inaapi at nag-aasam din ng tunay na pagbabago. Sila ay mga magsasakang inaagawan ng lupa, mga manggagawang pinipiga ng kapitalista para sa tubo, mga estudyante na pinagkakaitan ng libre at de-kalidad na edukasyon, mga maralita na pinapalayas sa kanilang tirahan, at iba pang sektor na pinagsasamantalahan ngunit nagpasyang tumangan ng armas upang ipagtanggol ang mga inaaping uri at ibagsak ang bulok na estado para sa paghawan ng landas tungo sa tunay na pagbabago.

Nararapat na pagpugayan ang BHB dahil sa walang kaparis na paglilingkod nito sa mamamayan. Sa kanayunan, makatarungan nitong ipinapatupad ang libreng pamamahagi ng lupa – isang programa na hindi nagawa ng reaksyunaryong gubyerno gamit ang halos tatlong dekada nito ng reporma sa lupa na pinakamagastos at pinakamahaba sa buong mundo. Naglulunsad din ang BHB ng serbisyong medikal, pag-aaral ng literasiya at numero, at iba pang mga serbisyong ipinagkakait ng estado. Tumutulong din ang BHB sa mga gawain sa produksyon gaya ng paghahanda ng lupa, pagtatanim at hanggang sa pag-ani.

Ang ating mga mandirigma sa BHB ay tunay na dakila sapagkat mapagpasya nilang isinantabi ang kanilang mga pansariling interes at buo ang loob at buong-tatag na iniaalay ang sarili para sa pagpapalaya ng sambayanang Pilipino mula sa tatlong salot – imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Dahil sa walang pag-iimbot na paglilingkod sa mamamayan, pangunahin sa mga magsasaka sa kanayunan, at sa demokratikong rebolusyong bayan, nararapat na dakilain at pagpugayan ang mga Pulang Mandirigma ng BHB!

AFP at PNP: Tagapagpatupad ng Anti-Mamamayang All-Out War

Sa kabilang banda, ang mga berdugong sundalo ng AFP at pulis ng PNP ay instrumento ng reaksyunaryong gubyerno upang panatilihin ang mapagsamantalang kaayusan. Ginagamit ang mga sundalo at pulis upang bigyan ng proteksyon ang mga panginoong maylupa upang patuloy na makapangamkam ng lupain. Gayundin, binibigyan ng proteksyon ang mga malalaking kumpanya ng pagmimina upang patuloy na magpakasasa sa ating likas-yaman. Ang “to serve and protect” na slogan nito ay malinaw na hindi para sa mamamayan kundi para sa mga naghaharing-uri.

Sa Timog Katagalugan, ang mga sundalo ng AFP ay nagiging instrumento ng mga panginoong maylupa gaya ng mga Dy, Reyes, Yulo, at mga malaking burgesya komprador gaya ni Henry Sy upang supilin ang paglaban ng mga mamamayan. Halimbawa nito ay ang panunupil ng mga sundalo sa mga mamamayan sa Patungan sa Batangas at maraming bayan sa Bondoc Peninsula sa Quezon.

Simula ng ideklara ni Duterte, sa pangunguna ng kanyang Defense Chief na si Lorenzana, ang all-out war, sunod-sunod na ang aerial bombings o pambobomba sa mga kabundukan gamit ang mga eroplanong pandigma. Layunin nitong lipulin ang BHB ngunit ang napipinsala ay ang ating mga likas na yaman. Gayundin, nasisira ang kabuhayan ng mga mamamayan sa kanayunan at maging ang kanila mismong buhay ay nailalagay sa peligro. Marami ang napipilitang lumikas upang makaiwas sa kamatayan habang marami din naman ang sapilitang pinalilikas upang makapaglunsad ng mapanirang atake ang AFP.

Nababahiran naman ng dugo ngayon ang PNP dahil sa walang habas na pagpaslang sa mga maralita gamit ang kampanya laban sa droga. Libo-libo na ang mga napaslang na karamihan ay maralita at hindi dumaan sa makatarungang proseso. Habang ang malalaking tagapagtulak ng droga na bahagi din ng naghaharing-uri ay hindi napaparusahan. Nasasadlak sa mga anti-sosyal na gawain ang mamamayan dahil sa kawalan ng maayos na serbisyo mula sa reaksyunaryong gubyerno at sa kawalan ng disenteng trabaho na may nakabubuhay na sahod. Nagagamit pa nga ang kampanya laban sa droga upang magpatuloy din ang pampulitikang pamamaslang sa hanay ng mga militante, lider-aktibista, at ordinaryong mga mamamayan na pinagbibintangang kasapi ng BHB.

Sa mga pagawaan, inutil at katuwang pa nga ng mga kapitalista ang kapulisan sa pagsagka sa sama-samang pagkilos ng mga manggagawa. Sa mga sunod-sunod na welga at laban ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan, katuwang ang mga pulis sa paggamit ng dahas upang buwagin ang hanay ng mga manggagawa. Walang ampat din ang paniniktik sa mga lider ng kilusang paggawa na nagsusulong lamang ng karapatan at kagalingan ng mga manggagawa. Habang sa kanayunan, tulad sa Patungan, gamit din ni Henry Sy ang mga pulis upang palayasin ang mga mamamayan. Sa hanay ng mga maralita, katuwang ang mga pulis sa pagpapalayas sa kanila sa mga bahay na dapat ay ibinibigay ng gubyerno bilang serbisyo.

Malinaw na ang AFP at PNP ay mga institusyon na ginagamit at sinasanay ang mamamayang Pilipino na nabubulag nito sa mapagkunwaring diwa ng nasyunalismo at paglilingkod sa bayan. Bagama’t nabibiktima ang mga sundalo at pulis ng maling kaisipan at mababang pasahod, ang buong PNP, AFP at mga reaksyunaryong sundalo at pulis nito ay nararapat na itakwil sapagkat sila ang pangunahing gumagamit ng pasistang dahas upang bigyan ng proteksyon ang reaksyunaryong gubyerno at naghaharing-uri. Kapalit ng proteksyon na ito ang panunupil, paglabag sa karapatan, hanggang sa pagpaslang sa mga mamamayang tumitindig at nakikipaglaban para sa kanilang mga batayang karapatan.

Pakamahalin at Higit pang Palakasin ang BHB

Maraming beses ng nagpalit ng namumuno ang reaksyunaryong gubyerno ngunit walang kapayapaan at bagkus ay matinding ligalig ang nararanasan ng sambayanan. Ang digmang bayan na pangunahing inilulunsad ng BHB ay makatarungan at kailangan upang makamit ang tunay na kapayapaan sa bansa. Makakamit ang kapayapaan kung namumuhay ang mamamayan ng may katarungan at paggalang sa kanilang mga batayang karapatan.

Sa ganitong kalagayan at layunin, nararapat na pakamahalin ang mga Pulang Mandirigma ng BHB. Sila ang mga dakilang mandirigma na hindi iniisip ang sarili at sa halip ay buong-giting na naglilingkod at nakikipagdigma para sa maaliwalas na bukas. Maaari natin silang padalhan ng mga sulat at mga kagamitan na makakatulong sa paggampan ng kanilang mga tungkulin. Dapat natin silang ipagtanggol laban sa walang batayan at mapanirang propaganda ng reaksyunaryong estado.

Higit sa pagkilala at pagmamahal sa kanilang kagitingan, kailangan ang higit pang pagpapalakas ng BHB upang ganap na maibagsak ang tatlong salot at ang buong reaksyunaryong gubyerno. Sa ating rehiyon, patuloy ang pagsapi sa BHB ng mga maralitang magsasaka at magbubukid at ng mga petiburgesyang lungsod sa pangunguna ng mga kabataang estudyante. Malaking hamon ngayon sa uring manggagawa na higit pang paramihin ang pagsapi sa BHB. Hindi matatapos ang tanikala ng pagkaalipin sa loob ng mga pagawaan sa ilalim ng kapitalistang sistema hangga’t hindi naibabagsak ang reaksyunaryong estado. Sumapi sa BHB at kamtin ang mas malalaki pang tagumpay tungo sa pagkakapatas at ganap na paglaya ng mga uring inaapi! Mag-ambag para sa paghawan ng landas tungo sa isang sosyalistang kaayusan! Ipagtagumpay ang pambansa demokratikong rebolusyong bayan!

Mabuhay ang ika-48 anibersaryo ng BHB!

Biguin ang all-out war ng Rehimeng Duterte!

Manggagawa, sumapi sa BHB!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s