Ang NPA o New People’s Army ay naglulunsad ng armadong pakikibaka para sa mga magsasaka, manggagawa at mahihirap na mamamayang Pilipino.

Isinusulong ng NPA ang digmang bayan sa kanayunan upang hakbang-hakbang na wakasan ang mga sosyo at ekonomikong ugat ng kahirapan, problema sa droga, kawalan ng lupa, at pagpapakaalipin sa pang-ekonomiyang interes ng mga dayuhan. Ang mga pundamental na problemang ito ang pangunahing dahilan kung bakit mayroong usapang pangkapayapaan o peace talks sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Biglaang Kanselasyon ng Peace Talks

Sa halip na ipagpatuloy ang magandang daloy ng peace talks upang pag-usapan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER), bigla itong kinansela ni Duterte, ibinasura ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), at binansagan ang Communist Party of the Philippines (CPP-NPA-NDFP) bilang teroristang organisasyon alinsunod sa dikta ng imperyalistang Estados Unidos. Nilalaman ng CASER ang mga reporma sa ekonomiya at serbisyong panlipunan na naglalayong pagbutihin ang pamumuhay ng mga Pilipino. Habang ang JASIG ay nagpoprotekta sa mga NDFP peace consultants upang malayang makipag-negosasyon sa GRP at makamit ang sosyo-ekonomikong programa na tunay na magsisilbi sa milyon-milyong Pilipino.

Hindi papasok sa isang bilateral ceasefire agreement ang NDFP hangga’t hindi pinalalaya ang mahigit 400 detenidong pulitikal na komitment ni Duterte noong nakaraang Disyembre. Ito ang ginawang dahilan ni Duterte upang kanselahin ang peace talks dahil diumano ay mawawalan na s’ya ng alas at mawawalan na ng dahilan ang NDFP na makipagnegosasyon. Hindi ito usapin ng simpleng pagtupad sa pangako. Ang mga detenidong pulitikal ay hindi armado at maraming taon ng nakakulong dahil sa mga gawa-gawang kaso na walang matibay na batayan. Sila ay mga aktibong nagsusulong ng karapatan ng mamamayan ngunit pinatatahimik ng reaksyunaroyng gubyerno sa pamamagitan ng pagpiit sa kanila.

Malinaw na hindi seryoso ang rehimeng Duterte sa peace talks. Hindi ito seryoso sa pag-resolba sa laganap na kahirapan at pagsasamantala ng iilan sa milyon-milyong mamamayan. Ang mga ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na dumarami ang mga magsasaka, manggagawa at kabataan na sumasapi sa NPA. Nakikita nila na tanging sa paggamit lang ng armas tunay na mawawakasan ang ssitematikong paghihirap ng sambayanan.

Marahas ang Tunay na Pagbabago

Marahas ang armadong pakikibaka ng mga NPA dahil marahas din ang reaksyunaryong gubyerno at mga instrumento nito ng pasismo – Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP). Karahasan din ang ginagamit ng AFP upang sila ay lipulin. Ang kaibahan, ang AFP ay nagtatago sa likod ng layuning paglingkuran at protektahan diumano ang mamamayan. Subalit sa katotohanan, ang ipinagtatanggol nila ay ang mga malaking burgesya komprador gaya nina Henry Sy at Lucio Tan, mga dayuhang monoplyo kapitalista, at mga malaking panginoong maylupa gaya ng mga Cojuangco, Enrile, Yulo, Dy at Reyes. Pinipiga ng mga kapitalista ang mga manggagawa para sa higanteng tubo kapalit ng barat na sahod at hindi makataong kundisyon at patakaran sa paggawa. Inaalipin naman ng mga panginoong maylupa ang maliliit at maralitang magsasaka sa pamamagitan ng pangangamkam ng lupa at hindi makataong hatian sa ani. Ang mga ito ang totoong pinoprotektahan ng AFP at PNP gamit ang kanilang armas. Kung kaya higit na makatarungan na isulong din ng NPA ang armadong pakikibaka dahil itinataguyod nito ang karapatan ng mga inaaping uri.

Hindi si Duterte ang maghahawan ng landas para sa tunay na pagbabago. Malinaw ito sa mga pinakahuli n’yang pahayag at maniobra sa peace talks. Bagama’t may mga progresibong pahayag noong nakaraan, hindi s’ya nanindigan laban sa dikta ni Delfin Lorenzana, Defense Secretary, na pinakapangunahing tuta ngayon ng Estados Unidos. Sinabotahe nito ang pagsulong ng peace talks at nag-deklara ng all-out war laban sa CPP-NPA-NDFP.

Si Lorenzana ay sinanay ng US State Department para sa crisis management. Dahil sa kanyang pagpapakatuta, ginawaran s’ya ng US Armed Forces ng Legion of Merit. Marami din sa mga heneral ng AFP ngayon ay dumaan sa pagsasanay ng imperyalistang Estados Unidos. Noong panahong positibo ang pag-usad ng peace talks, pinangunahan ni Lorenzana ang combat operations ng AFP laban sa NPA sa mahigit 500 baryo sa buong bansa. Patunay ito na walang palya ang AFP sa paglabag maging sa unilateral ceasefire ng sarili nitong reaksyunaryong gubyerno. Huling bahagi ng 1980s ng nagsimula ang mahigpit na relasyon ni Lorenzana kay Duterte. Hindi kataka-taka kung gayon na kinansela ni Duterte ang peace talks.

Laos na ang All-out War

Rehimeng Cory Aquino ang unang nagdeklara ng all-out war laban sa CPP-NPA-NDFP. Ginawa din ito ng rehimeng Estrada ngunit parehong nabigo. Sa pagpapalit ng mga rehimen, tumitindi ang pagiging reaksyunaryo ng gubyerno. Lumalaki ang yaman ng iilang pamilya habang lalong nasasadlak sa hindi katanggap-tanggap na kahirapan ang malaking bahagi ng populasyon. Ang pagkabigo ng mga rehimen sa nakaraan at ang lalong pagsasamatala sa mamamayan ang katunayang laos na ang all-out war. Magpapatuloy ang armadong rebolusyon hangga’t patuloy na pinahihirapan ang sambayanan.

Sa halip na ipagpatuloy ang peace talks, idineklara ang all-out war na nag-anak ng mga reaksyunaryong polisiya gaya ng mandatory ROTC. Oobligahin ang mga kabataan na maging bahagi ng reserbang hukbo ng bansa gamit ang panawagang isabuhay ang diwa ng nasyunalismo.

Reaksyunaryong Diwa ng Nasyunalismo

Makatarungan ang nagaganap na demokratikong rebolusyong bayan dahil layunin nito na palayain ang sambayanan sa bulok na sistema ng mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunan. Makatao ito dahil layunin nitong ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo – mga dahilan ng kahirapan na pinananatili ng reaksyunaryong gubyerno.

Subalit sa halip na kilalanin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng peace talks, pinipilit ngayon ng rehimeng Duterte sa dikta ng tuta ng Estados Unidos na si Lorenzana na maliitin ang NPA at buong rebolusyonaryong kilusan. Pinalalabas na teroristang grupo na maghahasik lamang ng kaguluhan sa bansa. Dahil dito, Iginigiit ang mandatory ROTC upang diumano ay lumakas pa ang depensa ng bansa laban sa banta ng terorismo. Isa diumano itong diwa ng pagiging makabayan.

Ang pagiging bahagi ng ROTC, PNP at AFP ay bulag na pagsasabuhay sa diwa ng nasyunalismo. Reaksyunaryo ang katangian ng ganitong tipo ng pagiging makabayan dahil ginagawang instrumento ang ROTC, PNP at AFP upang protektahan ang interes ng malalaking lokal at dayuhang negosyante at malaking panginoong maylupa na karamihan ay mga tradisyunal na pulitiko din. Habang ang mga pulis, sundalo at kabataang bahagi ng ROTC ay napagsasamantalahan din dahil sa maliit na sahod at sa sistema ng disiplinang yumuyurak sa kanilang dangal at dignidad. Isinusubo sila sa gyera sa kaisipang ipinagtatanggol nila ang bansa ngunit ang mga naghaharing-uri na kanilang pinaglilingkuran ay nagpapakasasa sa yaman ng bansa na nagmula sa buwis ng mamamayan at sa kalikasan.

Makatarungan ang Armadong Paglaban, Sumapi sa NPA

Natural na titigil ang armadong rebolusyon kung mayroong kapayapaang nakabatay sa katarungan. Magkakaroon ng kapayapaan sa bansa kung ang mamamayan ay nabubuhay ng may tunay na katarungan. Mangyayari ito kung may libreng pamamahagi ng lupa sa milyon-milyong magsasaka at maayos na programa ng gubyerno para sa pag-unlad ng agrikultura; pagtatayo ng mga bayatang industriya gaya ng bakal, gamot, langis, pagkain, at iba pa na pinapatakbo ng gubyerno upang magkaroon ng tunay na pambansang industriyalisasyon; at, maayos na sistema ng serbisyong panlipunan gaya ng libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, at libreng pabahay. Ang pagsusulong ng mga ito ay hindi gawain ng isang teroristang grupo. Gawain ito ng NPA at ng buong rebolusyonaryong kilusan.

Malinaw kung gayon na ang dahas na ginagamit ng NPA ay makatarungan habang ang sa AFP at buong reaksyunaryong gubyerno ay lumalabag sa karapatang pantao. Ang NPA ang hukbong tunay na nagsisilbi sa mamamayan at nag-aasam ng makatarungang kapayapaan habang ang AFP ay nagsisilbi para sa kasakiman ng iilan.

Sa pagkansela ng peace talks at pagdeklara ng all-out war, nasa kamay ng mamamayang deka-dekada ng pinagsasamantalahan at inaapi ang pagbabago sa kanilang dayukdok na kalagayan. Higit pang palakasin ang tunay na hukbo ng bayan! Sumapi sa NPA at ibagsak ang reaksyunaryong estado para sa pagkakamit ng tunay na pagbabago at kapayapaang nakabatay sa katarungan! ###

Advertisements

One thought on “NEW PEOPLE’S ARMY: Tunay na Hukbo ng Mamamayan, Nagtataguyod ng Kapayapaang Nakabatay sa Katarungan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s