pt

Pambansang industriyalisasyon ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit pumapasok sa usapang pangkapayapaan o peace talks ang rebolusyonaryong kilusan na inire-representa ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP.

Kapag may pambansang industriyalisasyon, may mga batayang industriya tulad ng bakal na magbibigay ng disenteng trabaho, nakabubuhay na sahod, at maayos na benepisyo sa mga manggagawa at mamamayang Pilipino.  Nakikipag-usap ang NDFP sa gubyernong Duterte upang magkaisa sa pagsasakatuparan ng mga ito na magwawakas sa kontraktwalisasyon at iba pang porma ng pagsasamantala ng mga kapitalista at panginoong maylupa sa murang lakas-paggawa.

Upang ipakita ang kaseryosohan, parehong nagdeklara ang Communist Party of the Philippines (CPP) at gubyernong Duterte ng kanya-kanyang unilateral ceasefire. Ibig sabihin, parehong nagpahayag ng tigil-putukan ngunit wala pang kasunduan kung paano ito sistematikong ipapatupad. Gayunman, disiplinado ang New People’s Army (NPA) sa pagtalima sa pansamantalang tigil-putukan na ibinaba ng CPP; habang ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ay hindi pinapasunod sa tigil-putukan na ibinaba ni Duterte.

Nagpapatuloy ang Oplan Bayanihan na nagresulta sa 16 kaso ng pagpaslang, 16 bigong pagpaslang, at 35,000 biktima ng sapilitang paglikas mula Agosto hanggang Setyembre ngayong taon. Naglunsad din ng operasyon ang AFP sa mahigit 500 baryo na saklaw ng mga sonang gerilya at gubyernong bayan. Patuloy ang pananakot sa bahay ng mga magsasaka at itinayong kampo sa mga day care center, barangay hall, at eskwelehan. Ang mga manggagawa naman sa kalunsuran ay walang maasahan sa mga ahensya ng gubyerno tulad ng Department of Labor and Employment (DOLE) dahil hindi napoprotektahan ang kanilang mga karapatan sa paggawa. Ang mga welga sa Tanduay, MCC, MSI, SIDC, at mga laban sa iba pang pagawaan ay nagtagumpay ngunit walang pangil ang DOLE na pasunurin ang mga kapitalista gaya ni Lucio Tan. Kasangkapan pa ng mga kapitalista ang mga reaksyunaryong sundalo at pulis upang dahasin ang mga manggagawa lehitimo ang ipinaglalaban.

Kasabay ng mga paglabag ng AFP, iginigiit ni Duterte na pumirma sa isang kasunduan ng bilateral ceasefire ang dalawang gubyerno bago palayain ang mahigit 430 bilanggong pulitikal. Taliwas ito sa kanyang pangako na palalayain ang lahat ng bilanggong pulitikal bilang pagpapakita ng kaseryosohan sa pagkakamit ng kapayapaan. Wala dapat kapalit at makatarungan ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal dahil walang batayan ang mga gawa-gawang kasong ilang taon na nilang pinagdudusahan. Ang mga ito ay katanggap-tanggap na dahilan upang bawiin ng CPP ang deklarasyon nito ng ceasefire upang maipagtanggol ang mga magsasaka at mamamayang biktima ng militarisasyon.

Kaisa ang Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) sa panawagang suportahan ang peace talks, ngunit ito ay sekundaryo lamang sa pagsusulong at pagpapalakas ng armadong pakikibaka. Ang lakas ng rebolusyonaryong kilusan at ang dakilang mga adhikain nito para sa mamamayang Pilipino ang nagtulak sa gubyernong Duterte na pumaloob sa usapang pangkapayapaan.

Mayroon man o walang tigil-putukan, mahalaga pa din ang pagpasok sa usapang pangkapayapaan upang maihapag ang pambansang industriyalisasyon at iba pang pambansa-demokratikong programa na mahalaga para sa tunay na makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ngunit, higit na kailangan ang ibayong pagpapalakas ng rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasapian lalo na ng NPA o Bagong Hukbong Bayan.

Kung kaya, napakahalaga ng papel ng uring manggagawa sa pagpapalakas ng armadong pakikibaka na nagtitiyak sa pagsulong ng pambansang industriyalisasyon at iba pang maka-mamamayang programa ng NDFP. Sa pangunguna ng RCTU, kailangang tiyakin ng mga manggagawa ang higit pang pagpaparami ng kasapian ng CPP at ng NPA upang lutasin ang ugat ng armadong tunggalian at ihawan ang daan para sa tunay na demokrasya at kalayaan.

ISULONG ANG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON AT ANG DEMOKRATIKONG PROGRAMA NG NDFP!

IBAYONG PALAKASIN ANG NEW PEOPLE’S ARMY AT IPAGTAGUMPAY ANG REBOLUSYONG BAYAN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s